Atgādinājums

Tuvojas 25.datums, neaizmirstat iesniegt ūdens skaitītāju rādījumus!

Ūdens skaitītāja rādījumus elektroniski iespējams iesniegt katru mēnesi no

22.datuma pulksten 00:00 līdz 26.datuma 23:59

(pirms un pēc šī laika posma šis logs nav redzams).

 

Merķeļa 13 un 13A ēku siltināšanas projekts 2017 gadā

SIA “Valkas Namsaimnieks” janvāra beigās un šā mēneša sākumā “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” ietvaros, saņēma no AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” atzinumus par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu tehniskās dokumentācijas saskaņošanu dzīvojamām mājām Valkā, Merķeļa ielā 13A un Merķeļa ielā 13. Atzinumā norādīts, ka abām mājām tehniskajā dokumentācijā noteiktie energoefektivitātes pasākumi atbilst Atbalsta programmas noteiktajiem kritērijiem un prasībām, kā arī iesniegtā tehniskā dokumentācija ir sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem energoefektivitātes aprēķina jomā un nozares labajai praksei.

Par izmaiņām sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā

 

 

 

 

SIA „Valkas Namsaimnieks” informē, ka sakarā ar paredzamajiem grozījumiem Dabas resursu nodokļu likumā, Valkas novada dome 2016. gada 24. novembra domes sēdē pieņēma lēmumu Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu" (skatīt), ar kuru apstiprināja Valkas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu-EUR 13,51 par vienu kubikmetru atkritumu ( bez PVN). Maksa stāsies spēkā no 2017. gada 1. janvāra. Domes lēmumā ir piebilde, ka iepriekš minētais tarifs stāsies spēkā tikai tajā gadījumā, ja stāsies spēkā grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā.

P A P I L D I N Ā J U M S:

Darām zināmu, ka ar š.g. 1. janvāri stājušies spēkā grozījumi Dabas resursu nodokļu likumā, tas nozīmē, ka maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no 2017. gada 1. janvāra ir 13,51 EUR/ m³ plus PVN (skatīt).

 

Apsaimniekošanas maksa

SIA “Valkas Namsaimnieks” informē, ka pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.1014,
dzīvokļu īpašniekiem nosūtīti ikgadējie paziņojumi par pārvaldīšanas un apsaimniekošanas
maksu 2017. gadam.
Apsaimniekošanas  maksa 2017. gadam saglabājas 2016. gada apmērā.

Par grozījumiem PVN likumā

SIA „Valkas Namsaimnieks” informē, ka pamatojoties uz grozījumiem Pievienotās vērtības  likumā, ar šā gada 1. jūliju daudzdzīvokļu mājas  apsaimniekošanas pakalpojumiem tiks piemērots PVN 21% apmērā.

Siltumenerģijas izmaksas

Siltumenerģijas patēriņš katrai mājai un katru mēnesi var būt atšķirīgs. Tas veidojas no vairākiem faktoriem – āra gaisa temperatūras, vēja stipruma un virziena, ieregulētā siltuma padeves režīma siltummezglā, ēkas ārējo konstrukciju siltumnoturības, korekti nodotā karstā ūdens patēriņa un citiem. Patērētais siltumenerģijas daudzums ēkā tiek aprēķināts, ņemot vērā turpgaitas un atpakaļgaitas temperatūru starpību un caurplūdi.

Siltummezglā atrodas sensori, kuri regulē siltumenerģijas patēriņu atkarībā no āra gaisa temperatūras, atbilstoši uzstādītiem parametriem. Ja ārā būs auksts un temperatūra noslīdēs ievērojami zem nulles, tad siltumenerģijas patēriņš būs lielāks, bet ja būs silts tas samazināsies. Āra temperatūrai palielinoties virs +15 grādiem pēc celsija – siltummezgls izslēgsies vispār. Tas ir normāli, ka dienā, kad gaisa temperatūra ir augstāka, dzīvoklī radiatori var būt tikai remdeni, bet naktī, kad kļūst aukstāks, siltummezgls palielinās siltumenerģijas padevi un radiatori dzīvoklī kļūst daudz siltāki.

Siltuma padeve siltummezglos ieregulēta +20ºC ± 2ºC robežās, taču pēc iedzīvotāju vairākuma vēlmēm to var samazināt vai palielināt.

Atgādinām, ka ar 2014.gada 1.decembri spēkā stājās jaunā siltumenerģijas cena Valkas pilsētā – 54.05 EUR/MWh bez PVN, kas ir par 8% vairāk par iepriekšējo siltumenerģijas cenu.

Tarifi apkurei no 2015.gada oktobra mēneša palielinājušies par 8%, sakarā ar 1 MWh cenu pieaugumu, salīdzinot ar pagājušā gada oktobra mēnesi (attiecīgi 54,05 EUR/m2 un 50,09 EUR/m2).

Siltumenerģijas patēriņš pa mājām Valkas pilsētā:

  2016/2017 gada apkures sezona
   
  2016.gada oktobris
  2016.gada novembris
   2016.gada decembris
   2017.gada janvāris
   2017.gada februāris
  2017.gada marts

 

                         2015/2016 gada apkures sezona
   
  2015.gada oktobris
  2015.gada novembris
  2015.gada decembris
  2016.gada janvāris
  2016.gada februāris
  2016.gada marts
  2016.gada aprīlis
Kopsavilkums 2015/2016 gada apkures sezona