Pēdējās atjaunināšanas datums: 27.11.2023.

1.       Vispārīgie jautājumi

1.1.        Šī privātuma politika apraksta, kā SIA “Valkas Namsaimnieks” apkopo, izmanto un aizsargā personas datus. Mēs ņemam vērā Eiropas Savienības datu aizsardzības regulas (GDPR) prasības un cenšamies nodrošināt drošu un pārredzamu personas datu apstrādi.

1.2.        Mēs apkopjam personas datus tikai likumīgām un godprātīgām darbībām, kas saistītas ar mūsu uzņēmuma mērķiem.

1.3.        SIA “Valkas Namsaimnieks” pienākums ir informēt darbiniekus, klientus, sadarbības partnerus attiecībā uz viņu tieši vai elektroniski sniegto Personas datu apstrādi.

1.4.        Uzņēmuma mērķis ir godprātīgi, ievērojot minimālisma principu, veikt personas datu apstrādi tikai mērķa sasniegšanai nepieciešamajā apjomā un, nodrošinot fizisko personu datu aizsardzību, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

 

2.       Pārzinis un tā kontaktinformācija

2.1.        Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Valkas Namsaimnieks”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103055060, juridiskā adrese: Rīgas iela 22, Valka, Valkas novads, LV-4701.

2.2.        Par jautājumiem, kas saistīti ar personas datu apstrādi vērsties SIA “Valkas Namsaimnieks” birojā, Rīgas ielā 22, Valka.

 

3.       Personas datu apstrādes nolūki

3.1.        SIA “Valkas Namsaimnieks” apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

3.1.1.       Pakalpojumu sniegšanai:

     klienta identificēšanai;

     līguma sagatavošanai un noslēgšanai;

     pakalpojumu darbības nodrošināšanai /uzturēšanai;

     klientu apkalpošanai;

     iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

     norēķinu administrēšanai;

     parādu atgūšanai un piedziņai;

     mājaslapu uzturēšanai. 

3.1.2.       Pakalpojumu kvalitātes noteikšanai un analīzei:

       kvalitātes analīzei;

       plānošanai un uzskaitei;

       datu kvalitātes nodrošināšanai;

       atskaišu sagatavošanai;

       klientu aptauju veikšanai;

       Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

3.1.3.       Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus SIA “Valkas Namsaimnieks”.

 

4.       Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

4.1.        SIA “Valkas Namsaimnieks” apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

4.1.1.       līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu par pakalpojumu sniegšanu;

4.1.2.       normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu SIA “Valkas Namsaimnieks” saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;

4.1.3.       saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu;

4.1.4.       likumīgās (leģitīmās) interesēs - lai realizētu no SIA “Valkas Namsaimnieks”  un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas SIA “Valkas Namsaimnieks” leģitīmās (likumīgās) intereses.

4.2.        SIA “Valkas Namsaimnieks”  likumīgās (leģitīmās) intereses ir:

4.2.1.       pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;

4.2.2.       slēgt līgumu ar identificētu personu;

4.2.3.       identificēt personu, ja komunikācijā ar to tiek apstrādāti citu personu personas dati;

4.2.4.       nodrošināt līguma saistību izpildi;

4.2.5.       novērst nepamatotus finanšu riskus savai komercdarbībai (t.sk., veikt maksājumu disciplīnas novērtējumu);

4.2.6.       saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par uzņēmuma darbību un pakalpojumiem, citus pieteikumus un iesniegumus, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz zvanu biroju, interneta mājas lapā un pašapkalpošanās vidē;

4.2.7.       administrēt Klienta kontu SIA “Valkas Namsaimnieks” uzskaites sistēmā un Interneta vietnē;

4.2.8.       nosūtīt  ziņojumus,  kas  saistīti  ar  līguma  izpildi  un  līguma  izpildes  būtiskiem notikumiem – zināšanai - paša klienta interesēs;

4.2.9.       nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;

4.2.10.   administrēt maksājumus;

4.2.11.   vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;

4.2.12.   informēt sabiedrību par savu darbību;

4.2.13.   veikt komercdarbību.

 

5.       Personas datu apstrāde

5.1.        SIA “Valkas Namsaimnieks” apstrādā klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA “Valkas Namsaimnieks” pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

5.2.        SIA “Valkas Namsaimnieks” attiecībā uz klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Šie lēmumi ir saistīti tikai ar SIA “Valkas Namsaimnieks” leģitīmo interešu aizsardzību - samaksas saņemšanu par sniegtajiem pakalpojumiem. Šādi var būt lēmumi par brīdināšanu par finanšu saistībām, darbs ar parādniekiem pēc noteiktiem kritērijiem – parādu kopsummas un neapmaksātie uzskaites periodi.

5.3.        Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai SIA “Valkas Namsaimnieks”  var apmainīties ar personas datiem ar citu personas datu pārzini vai personas datu apstrādātāju. Šādi sadarbības partneri var būt citi pakalpojumu sniedzēji datu subjektam – ar mērķi atvieglot datu subjekta likumiski iesniedzamo vienādo datu apriti vairākiem pārziņiem un šo datu sinhronizāciju, veikt vairāku pārziņu kopīgu rēķinu  izsūtīšanu  un tamlīdzīgi. Izpildot šos uzdevumus, SIA “Valkas Namsaimnieks” slēdz līgumus ar citiem  personas datu pārziņiem vai apstrādātājiem un nodrošina datu apstrādes drošību un nepārsniedz apjomus, kas nepieciešami tieši šo darbību veikšanai.

5.4.        SIA “Valkas Namsaimnieks” sadarbības partneri personas datu apstrādātāja statusā nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar SIA “Valkas Namsaimnieks” prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei SIA “Valkas Namsaimnieks”  uzdevumā.

5.5.        Klients nevar atsaukt piekrišanu datu apstrādei, kura tiek veikta, pamatojoties uz likuma normām un citiem tiesiskajiem pamatiem.

 

6.       Personas datu aizsardzība 

6.1.        SIA “Valkas Namsaimnieks” aizsargā   klienta   datus,   izmantojot mūsdienu  tehnoloģiju  iespējas,  ņemot  vērā  pastāvošos  privātuma  riskus  un  SIA “Valkas Namsaimnieks” pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

6.1.1.       Datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);

6.1.2.       Ugunsmūri;

6.1.3.       Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;

6.1.4.       Pretvīrusa programmas;

6.1.5.       Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

7.       Personas datu saņēmēju kategorijas

7.1. SIA “Valkas Namsaimnieks” neizpauž trešajām personām klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

7.1.1.   ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros);

7.1.2.    saskaņā ar klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

7.1.3.    ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

7.1.4.  ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA “Valkas Namsaimnieks” likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs SIA “Valkas Namsaimnieks” likumīgās intereses.

8.          Personas datu glabāšanas ilgums

8.1.        SIA “Valkas Namsaimnieks” glabā un apstrādā klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

8.1.1.       tik ilgi, kamēr ir spēkā ar klientu noslēgtais līgums;

8.1.2.   kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA “Valkas Namsaimnieks” vai klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);

8.1.3.       kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

8.1.4.       kamēr Klientam ir saglabājušās materiālās saistības pret SIA “Valkas Namsaimnieks”. 

8.2.        Pēc tam, kad minētie apstākļi izbeidzas, klienta personas dati no SIA “Valkas Namsaimnieks” sistēmas tiek dzēsti.

9.          Piekļuve personas datiem un citas klienta tiesības

9.1.        Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.

9.2.        Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt SIA “Valkas Namsaimnieks” sniegt ziņas par savu personas datu apstrādi un to apjomu, pieprasīt tos labot, dzēst, ierobežot apstrādes apjomu, iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SIA “Valkas Namsaimnieks” pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9.3.        Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

9.3.1.       rakstveida formā klātienē SIA “Valkas Namsaimnieks” juridiskajā adresē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

9.3.2.       elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;

9.3.3.       izmantojot E-adresi.

9.4.        Saņemot klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, SIA “Valkas Namsaimnieks” pārliecinās par klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

9.5.        SIA “Valkas Namsaimnieks” atbildi klientam nosūta tādā pat veidā, kādā tā ir saņemta vai pēc iespējas ņemot vērā klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

9.6.        SIA “Valkas Namsaimnieks” nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

10.      Saziņa ar klientu

10.1.    SIA “Valkas Namsaimnieks” veic saziņu ar klientu, izmantojot klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, e-adresi, pasta adresi).

10.2.    Klientam var tikt nosūtīta informācija par pakalpojumu piegādes vai bojājumu novēršanas laiku, informācija par rēķiniem, par plānotiem darbiem, pakalpojumu pārtraukumiem, izmaiņām pakalpojumos, u.c.

11.      Paziņojumi klientiem

11.1.    Komerciāli paziņojumi SIA “Valkas Namsaimnieks” klientiem netiek sūtīti. Ja šāda informācija ir uzņēmuma rīcībā, tā tiek ievietota uzņēmuma mājas lapā. Klients var izvērtēt pats, kuru informāciju caurskatīt.

11.2.    Uzdodot jautājumu Informatīvajā sistēmā, izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), klients piekrīt, ka SIA “Valkas Namsaimnieks” var ar viņu sazināties, izmantojot sniegto kontaktinformāciju un tikai sakarā ar klienta sniegto informāciju.

11.3.    SIA “Valkas Namsaimnieks” var veikt personas datu apstrādi un uzrunāt klientu uzņēmuma vai datu subjekta leģitīmu interešu aizstāvībai, izmantojot klienta sniegto kontaktinformāciju.

11.4.    Uzņēmuma leģitīmas intereses 11.3. punkta kontekstā ir sniegt kvalitatīvu un klientiem saprotamu pakalpojumu, bet klienta leģitīmas intereses ir saņemt kvalitatīvus un ilglaicīgus gan sabiedrības, gan citu saistīto uzņēmumu pakalpojumus.

12.      Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

12.1.    SIA “Valkas Namsaimnieks” mājaslapa izmanto sīkdatnes, kas palīdz padarīt tīmekļa vietni par izmantojamu, nodrošinot pamata funkcijas, piemēram, lappuses navigāciju un piekļuvi drošām vietām tīmekļa vietnē. Tīmekļa vietne bez šiem sīkfailiem nevar pareizi funkcionēt. Sīkdatnēs netiek veikta nekāda datu analīze un tās nav pieejamas citiem.

12.2.    SIA “Valkas Namsaimnieks” mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko SIA “Valkas Namsaimnieks” nenes atbildību.

13.      Citi noteikumi

13.1.    SIA “Valkas Namsaimnieks” atstāj tiesības periodiski atjaunināt šo privātuma politiku, lai atspoguļotu izmaiņas likumdošanā vai mūsu darbībās. Pēdējās atjaunināšanas datums vienmēr būs norādīts dokumentā.

13.2.    Ja jums ir jautājumi par šo privātuma politiku vai personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai telefoniski 64781269.

Privātuma politiku sagatavoja atbildīgais par datu aizsardzību: Valdis Puriņš