aukstais udensSākot no  2018. gada 1. janvāra norēķini par  aukstā ūdens patēriņu daudzdzīvokļu mājās tiks veikti pamatojoties uz  māju ievados uzstādītā kopējā ūdens skaitītāja rādījumiem. 
Ja tiks konstatēta starpība starp daudzdzīvokļu mājas ievadā uzstādītā kopējā ūdens skaitītāja rādījumu un dzīvokļu īpašumos ar skaitītāju noteikto ūdens patēriņu, tad saskaņā ar MK noteikumu Nr.1013  19¹.punktu, starpība būs jāsedz tiem dzīvokļu īpašniekiem:

1) kuru dzīvokļos ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti;

2) kuru dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāji nav verificēti trīs mēnešu laikā pēc verificēšanas termiņa beigām vai pārbaudē konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāji ir bojāti, tie nav noplombēti vai to plombējums ir bojāts,

3) kuri atkārtoti nav ļāvuši pārvaldniekam veikt savā dzīvoklī esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi;

4) kuri nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu vismaz trīs mēnešus pēc kārtas.

Ja neviens no augstāk minētajiem gadījumiem netiks konstatēts, tad, pamatojoties uz MK noteikumu 19. punktu, ūdens patēriņa starpību sadalīs vienādi starp visiem  mājas dzīvokļu īpašniekiem, atbilstoši dzīvokļu īpašumu skaitam.

Vadoties no augstāk minētā, lūdzam dzīvokļu īpašniekus un īrniekus savlaicīgi veikt ūdens skaitītāju verifikāciju, kā arī regulāri nodot ūdens skaitītāju rādījumus.
Gadījumā, ja dzīvoklī nav uzstādīti ūdens skaitītāji, lūdzam nekavējoši veikt to uzstādīšanu.

Vēršam uzmanību!!!
Nododot ūdens skaitītāja rādījumus, lūdzam norādīt arī pirmo ciparu aiz komata.
Skaitītāja rādījumus lūdzam iesniegt ne ātrāk kā katra mēneša 25. datumā.