MR13 650SIA “Valkas Namsaimnieks” janvāra beigās un šā mēneša sākumā “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” ietvaros, saņēma no AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” atzinumus par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu tehniskās dokumentācijas saskaņošanu dzīvojamām mājām Valkā, Merķeļa ielā 13A un Merķeļa ielā 13. Atzinumā norādīts, ka abām mājām tehniskajā dokumentācijā noteiktie energoefektivitātes pasākumi atbilst Atbalsta programmas noteiktajiem kritērijiem un prasībām, kā arī iesniegtā tehniskā dokumentācija ir sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem energoefektivitātes aprēķina jomā un nozares labajai praksei.


Granta iespējamais maksimālais attiecināmo izmaksu procentuālais apmērs no energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas izmaksas sastāda – 35,00%, ja aizdevumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai izsniegs ALTUM un 50,00%, ja aizdevumu izsniegs cits finansētājs.
Tuvākajā laikā SIA “Valkas Namsaimnieks” izsludinās iepirkumus uz augstāk minēto ēku renovācijas darbiem.
Saskaņā ar ALTUM saskaņoto tehnisko dokumentāciju ēkai Merķeļa ielā 13 plānots kopējais enerģijas patēriņa samazinājums pēc renovācijas līdz pat 51%, savukārt, enerģijas patēriņa samazinājums  apkurei plānots līdz pat 67%.

Merķeļa 13 projekts lielais
                                            Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka | Merķeļa 13, Valka

Merķeļa ielā 13A plānots kopējais enerģijas patēriņa samazinajums pēc renovācijas līdz pat 39 %, savukārt, enerģijas patēriņa samazinājums  apkurei plānots līdz pat 52 %.

Merķeļa 13A projekts lielais
                                             Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka | Merķeļa 13a, Valka

Uz doto brīdi ALTUM izvērtēšanā atrodas arī dzīvojamā māja Stendera ielā 3 (domājams, ka tuvākajā laikā saņemsim atzinumu).
Ceram, ka šajā gadā  renovācijas darbus varēs uzsāk arī ēkām Merķeļa ielā 15 un Raiņa ielā 18, kurās šobrīd noris lēmuma pieņemšanas process aptaujas veidā. Šīm ēkām ir sagatavota visa tehniskā dokumentācija iesniegšanai ALTUM.
Tuvākajā laikā  renovācijas dokumentu izstrāde būs pabeigta arī dzīvojamām mājām Domes bulvārī 1 un Rūjienas ielā 4.   
Ēkām Raiņa ielā 14, Stendera ielā 2, Ausekļa ielā 2, Ausekļa ielā 6 un Ausekļa ielā 8 renovācijas projektu dokumentācija ir dažādās izstrādes stadijās.   
Interesi par ēku renovāciju vēl ir izteikuši 3 māju dzīvokļu īpašnieki.

Nav komentāru